Danh sách các kỳ thi

1. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.86A 

* Lưu ý:- Thời gian: 17h45 bắt đầu thi. Đề nghị HV tập trung lúc 17h30             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - Tất cả đồ đạc cá nhân học viên để trong tủ bên ngoài hành lang, không được đem vào phòng thi             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.61B 

* Lưu ý:- Thời gian: 17h45 bắt đầu thi. Đề nghị HV tập trung lúc 17h30             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - Tất cả đồ đạc cá nhân học viên để trong tủ bên ngoài hành lang, không được đem vào phòng thi             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV...

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.76A 

* Lưu ý:- Thời gian: 17h45 bắt đầu thi. Đề nghị HV tập trung lúc 17h30             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - Tất cả đồ đạc cá nhân học viên để trong tủ bên ngoài hành lang, không được đem vào phòng thi             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV...

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.59B 

* Lưu ý:- Thời gian: 17h45 bắt đầu thi. Đề nghị HV tập trung lúc 17h30             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - Tất cả đồ đạc cá nhân học viên để trong tủ bên ngoài hành lang, không được đem vào phòng thi             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.58B 

* Lưu ý:- Thời gian: 17h45 bắt đầu thi. Đề nghị HV tập trung lúc 17h30             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - Tất cả đồ đạc cá nhân học viên để trong tủ bên ngoài hành lang, không được đem vào phòng thi             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV...

File đính kèm:

Chi tiết