Thông Báo

Kết quả Xét bổ nhiệm Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Trường Đại học Duy Tân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HỘI ĐỒNG XÉT BỔ NHIỆM

CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

 

    Số: ..…………………/TB-ĐHDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Duy Tân đã tiến hành họp vào ngày 16/12/2019. Kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Chức danh đăng ký xét bổ nhiệm

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị đang làm việc

Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Nguyễn Thế Dương

1979

PGS

Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

Khoa Xây dựng

9/9/9

2

Phan Thanh Hải

1981

PGS

Kinh tế, Kế toán

Khoa Kế toán

9/9/9

3

Phan Quốc Hưng

1984

PGS

Toán học, Phương trình vi phân và tích phân

Viện NC&PT CNC

9/9/9

4

Nguyễn Gia Như

1977

PGS

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

Khoa Sau đại học

9/9/9

 

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Duy Tân xin thông báo đến các đơn vị và các ứng viên kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2019. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến, xin phản ánh bằng văn bản gửi về Ủy viên Thư ký của Hội đồng trước 17 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2019.

            Địa chỉ liên hệ: TS. Nguyễn Đức Hiền – Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Duy Tân, số 03 Quang Trung, Đà Nẵng. Số điện thoại: (0236) 3827111.

            Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

  • Các đơn vị trong Trường;
  • Các ứng viên;
  • Website;
  • Lưu.

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 (đã ký)

 

 PGS.TS. Lê Đức Toàn

 

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111