UML - Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Nội dung:
Giới thiệu chung về phân tích và thiết kế hệ thống;
Giới thiệu về phân tích và thiết kế hướng đối;
tượng với UML;
Lập kế hoạch;
Phân tích hệ thống;
Thiết kế hệ thống;
Triển khai hệ thống.
Đăng nhập để bình luận