Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Mục đích của bài viết là mong một phần làm sáng tỏ, nêu nổi bật nên được tầm quan trọng của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường nói chung và đặc biệt là quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng thông qua việc phân tích bản chất, đồng thời có đặt nó trong điều kiện cụ thể của nước ta - một nước đang ở trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Đăng nhập để bình luận