Tài liệu Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 - 1954)

Tài liệu Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 - 1954) trình bày hoàn cảnh lịch sử, những thuận lợi và khó khăn, đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta giai đoạn 1946 - 1954. Đây là tài liệu tham khảo và học tập tốt môn Đường lối Đảng Cộng Sản.

Từ khóa: Đường lối chống Pháp, Kháng chiến chống Pháp, Xây dựng chế độ, Chế độ dân chủ nhân dân, Kháng chiến toàn dân, Kháng chiến toàn diện

doc 23 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/07/2014 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận