Nghiên cứu xác định vai trò của một số yếu tố liên quan đến xói mòn đất ở nước ta

Bài viết này đã tổng hợp một số nghiên cứu về xói mòn đất, về cơ bản các công trình nghiên cứu đã làm rõ được bản chất của hiện tượng xói mòn đất, xác định được các yếu tố gây xói mòn và yếu tố ảnh hưởng đến xói mòn đất. Yếu tố gây xói mòn đất là tính gây xói mòn của mưa và tính gây xói mòn của đất. Yếu tố ảnh hưởng đến xói mòn là địa hình, thực vật và các tác động của con người thông qua các mô hình sử dụng đất.

Từ khóa: Tạp chí Khoa học lâm nghiệp, Tài liệu môi trường, Xói mòn đất, Hiện tượng xói mòn đất, Nguyên nhân xói mòn đất

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/07/2019 | Lượt xem:25 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận