Kinh tế Xanh

Kinh tế xanh là một nền kinh
tế nhằm cải thiện đời sống
con người và tài sản xã hội
đồng thời chú trọng giảm
thiểu những hiểm họa môi
trường và sự khan hiếm tài
nguyên ; Trong nền kinh tế
xanh, sự tăng trưởng kinh tế,
cơ hội việc làm, giảm thiểu
đói nghèo đều được điều tiết
bởi sự đầu tư có mục tiêu vào
môi trường và xã hội.Môi trường, kinh tế xanh
có tính chất bền vững đồng
thời những hoạt động này
thân thiện với môi trường.
Đăng nhập để bình luận