Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả hoạt động của 9 ngành phân theo chuẩn ICB (Industry Classification Benchmark)2 từ cơ sở dữ liệu Datastream sử dụng cùng lúc 3 thước đo phổ biến: tỷ số Sharpe (1994), hệ số alpha theo CAPM (Sharpe, 1964;Lintner, 1965) và Fama và French (1993).

Từ khóa: Tạp chí khoa học, Hiệu quả đầu tư theo ngành, Rủi ro nhà đầu tư, Đánh giá hiệu quả ngành ở Việt Nam, Quản lý dòng tiền

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:3 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận