Giáo trình Cơ sở mạng thông tin

Trong bất cứ một hệ thống nào thì khách hàng đi đến các điểm cung
cấp dịch vụ và rời khỏi hệ thống khi dịch vụ đã được cung cấp.
Ví dụ:
Các hệ thống điện thoại: khi số lượng lớn khách hàng quay số để kết
nối đến một trong những đường ra hữu hạn của tổng đài.
Trong mạng máy tính: khi mà gói tin được chuyển từ nguồn tới đích và
đi qua một số lượng các nút trung gian. Hệ thống hàng đợi xuất hiện
tại mỗi nút ở quá trình lưu tạm thông tin tại bộ đệm.
Đăng nhập để bình luận