Ebook Phát triển du lịch làng nghề - nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Tây: Phần 2

Ebook Phát triển du lịch làng nghề - nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Tây: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung sau: Thực trạng của du lịch làng nghề Hà Tây hiện nay, khai thác du lịch làng nghề Hà Tây, giải pháp phát triển du lịch làng nghề Hà Tây, định hướng phát triển của du lịch Hà Tây, giải pháp cho sự phát triển du lịch làng nghề Hà Tây,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận