Ebook Những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người Thăng Long - Hà Nội - Phạm Tất Dong (chủ biên)

Ebook Những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người Thăng Long - Hà Nội trình bày về lý luận chung con người Thăng Long - Hà Nội; những phẩm chất nhân cách người Thăng Long - Hà Nội thời kỳ phong kiến; người Thăng Long - Hà Nội thời hiện đại; những giá trị cơ bản trong nhân cách người Thăng Long - Hà Nội;... Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận