Ebook Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các câu hỏi về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như: Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954), phân tích điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta sau năm 1954, những bài học chủ yếu của 10 năm đổi mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận