Ebook Giới thiệu, trích dịch và chú thích về Chiến Quốc sách (1972): Phần 1

Trong tài liệu này, Nguyễn Hiến Lê và Giản Chi đặt Chiến Quốc tài liệu vào thời đại của nó về phương diện lịch sử và phương diện văn học; tìm hiểu nguồn gốc của nó về các khía cạnh như tác giả, nhan đề và các bản được hiệu đính; nhận định giá trị của nó về phương diện tài liệu (lịch sử, xã hội); trình bày ít lời phê bình của một số học giả từ đời Hán đến nay; phân tích giá trị tác phẩm về phương diện văn học. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của tài liệu.
Đăng nhập để bình luận