Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

Các khoản đầu tư là tài sản của doanh nghiệp, khi doanh nghiệp đem vốn tham gia vào hoạt động tài chính nhằm mục đích sinh lời ở tương lai.
Các khoản đầu tư ngắn hạn bao gồm: đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn khác, dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

Từ khóa: kế toán đầu tư, mô hình kế toán, nghiệp vụ kế toán, kế toán tài chính, kế toán doanh nghiệp, tài chính công ty

pdf 16 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận