Bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số với phát triển du lịch cộng đồng

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng dân tộc thiểu số nói chung và vùng các dân tộc rất ít người nói riêng là một trong những giải pháp quan trọng vừa nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Du lịch cộng đồng bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam vào cuối những năm 1980, loại hình du lịch này mới chính thức phát triển mở rộng, từng bước đem lại lợi ích tích cực về kinh tế cho nhiều địa phương.

Từ khóa: Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, Bản sắc văn hóa các dân tộc, Vùng dân tộc thiểu số, Du lịch cộng đồng, Sản phẩm du lịch, Giảm nghèo bền vững

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2019 | Lượt xem:37 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận