Bài giảng vẽ kỹ thuật xây dựng: Hình cắt, mặt cắt

Hình cắt là hình chiếu phần vật thể còn lại / mp P// mp cắt sau khi tưởng tượng cắt cắt bỏ một phần vật thể. Mặt cắt là giao của mp cắt và vật thể.
Đăng nhập để bình luận