Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống (Food and beverage management) - Chương 1: Khái quát về quản trị thực phẩm và đồ uống

Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm và xu hƣớng phát triển kinh doanh dịch vụ ăn uống; chức năng và nhiệm vụ của bộ phận thực phẩm và đồ uống; khái niệm, nội dung quản trị thực phẩm và đồ uống. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận