Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - Ths. Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 7 giúp người học hiểu về "Chiến lược giá". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Vai trò của giá trong chiến lược marketing, các vấn đề chính trong chiến lược giá, sự co giãn giá theo nhu cầu, chiến lược giá căn bản, phân biệt giá theo dòng và hỗn hợp sản phẩm, vấn đề đạo đức trong việc định giá.

Từ khóa: Bài giảng Quản trị marketing, Quản trị marketing, Chiến lược marketing, Hỗn hợp sản phẩm, Phân biệt giá theo dòng, Chiến lược giá căn bản

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:65 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận