Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS Nguyễn Hữu Lam

Kết thúc nghiên cứu chương 3 Môi trường bên trong thuộc bài giảng quản trị chiến lược, bạn sẽ có khả năng để: Giải thích nhu cầu của công ty trong việc nghiên cứu và hiểu môi trường nội bộ của nó, định nghĩa và thảo luận tầm quan trọng của nó,..., thảo luận về tầm quan trọng của nhận dạng những điểm mạnh và điểm yếu của công ty.
Đăng nhập để bình luận