Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 3 - Tổ hợp GD TOPICA

Bài 3: Phân tích môi trường bên trong, mục tiêu bài học này nhằm: Nhận dạng và đánh giá các nguồn lực/năng lực của doanh nghiệp; Xác định năng lực lõi của doanh nghiệp thông qua các đặc trưng: có giá trị, hiếm, khó bắt chước và không thể thay thế; Vận dụng mô hình chuỗi giá trị để nhận dạng các hoạt động mang lại giá trị và xác định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
Đăng nhập để bình luận