Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

Nội dung Chương 1 Giới thiệu chung trong bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh và quy trình phân tích và phân loại phân tích.
Đăng nhập để bình luận