Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Dữ liệu kiểu cấu trúc - Ninh Thị Thanh Tâm

Mục đích của chương học "Dữ liệu kiểu cấu trúc" này nhằm giúp sinh viên có thể biết cách khai báo các kiểu dữ liệu phức tạp: cấu trúc; biết cách biểu diễn các kiểu danh sách liên kết nhờ cấu trúc tự trỏ; biết được các thao tác trên danh sách liên kết.

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình C, Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C, Ngôn ngữ lập trình, Dữ liệu kiểu cấu trúc, Kiểu dữ liệu, Cấu trúc tự trỏ

pdf 55 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2017 | Lượt xem:85 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận