Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

Chương 1 - Tổng quan về kiểm toán. Chương này gồm có các nội dung chính: Định nghĩa kiểm toán: phân tích định nghĩa; phân loại kiểm toán: theo mục đích kiểm toán & theo chủ thể kiểm toán, vai trò kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán: loại hình doanh nghiệp, dịch vụ cung cấp.

Từ khóa: Kiểm toán căn bản, Bài giảng Kiểm toán căn bản, Phân loại kiểm toán, Vai trò của kiểm toán, Kiểm toán viên, Quy trình kiểm toán

ppt 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/01/2019 | Lượt xem:44 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận