Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 7 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 7 Lý thuyết hàng đợi. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các chi phí của hàng đợi, các đặc tính của hệ thống hàng đợi, các mô hình bài toán hàng đợi.
Đăng nhập để bình luận