Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/08/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
22/10/2016
Giảng viên - Khoa Luật
 
20/03/2018
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ
 
20/03/2018
Giảng viên - Khoa Ngoại ngữ
 
 
THỐNG KÊ
Danh sách vắng họp tháng 10/2019 (22/10/2019)
Danh sách CB,NV không nộp KH công tác tuần 11 (18/10/2019)
Danh sách CB,CV,NV không nộp KH công tác tuần 10 (18/10/2019)
Danh sách CB,CV,NV không nộp KHCT tuần 09 (07/10/2019)
Danh sách CB,CV,NV không nộp KH công tác tháng 09/2019
Danh sách CB,CV,NV nộp KHCT tuần 7 (20/92019)
Danh sách vắng sinh hoạt Khoa tháng 09/2019
Danh sách vắng họp tháng 09/2019 (23/9/2019)
Danh sách CB,CV,NV không nộp KH công tác tuần 05 (11/9/2019)
BẢNG THEO DÕI TRIỂN KHAI HỌP SAU GIAO BAN THÁNG 8/2019 (27/8/2019)
Thống kê Danh sách không nộp KHCT tháng 08/2019 (26/8/2019)
Thống kê danh sách vắng họp Khoa tháng 08/2019 (26/08/2019)
Thống kê danh sách vắng họp tháng 08/2019 (26/8/2019)
Danh sách CB,CV,NV không nộp Kế hoạch công tác tuần 02 - 19/8/2019
Danh sách CB,CV không nộp Kế hoạch công tác tuần 45 (15/06/2019)
Trang  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2020 Đại học Duy Tân