Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/08/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
22/10/2016
Giảng viên - Khoa Luật
 
20/03/2018
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ
 
20/03/2018
Giảng viên - Khoa Ngoại ngữ
 
 
QUY ĐỊNH - QUY CHẾ
Tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy (12/11/2013)
File kèm theo
   - Tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy.doc
Các quy định liên quan
    Quy định về công tác cố vấn học tập
    Điều lệ Trường đại học
    Quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
    Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập
    Quy định về bổ sung, sửa đổi Chính sách đào tạo, bồi dưỡng
Các chủ đề khác
    Quy chế
    Quyết định
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2020 Đại học Duy Tân