Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Sở Hữu Trí Tuệ

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRA CỨU MIỄN PHÍ THÔNG TIN SÁNG CHẾ

Ngày: 05/10/2015

http://iplib.noip.gov.vn

Thư viện số về Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP LIB) có thể tra cứu tất cả các đơn/bằng độc quyền sáng chế nộp tại Việt Nam, đồng thời có thể tra cứu nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp nộp tại Việt Nam.

http://digipat.noip.gov.vn

Thư viện số về Bằng sáng chết của Việt Nam là một phần mềm tra cứu được xây dựng cho phép người dùng có thể tra cứu và xem toàn văn bản mô tả SC và PGHI đã được bảo hộ tại Việt Nam.

http://www.wipo.int/pctdb/en/

Dịch vụ tìm kiếm thông tin sáng chế PatenScope của Tổ chức Sở Hữu Trí Tuệ thế giới (WIPO): chứa tất cả các đơn đăng ký sáng chế quốc tế nộp tại WIPO từ năm 1978 (dữ liệu toàn văn từ năm 1978).

http://patft.uspto.gov/

Cơ sở dữ liệu sáng chế của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) bao gồm các Bằng độc quyền sáng ché do Cơ quan sáng ché Hoa Kỳ cấp từ năm 1790 và các đơn đăng ký  sáng chế Hoa Kỳ đã được công bố từ năm 2001 (dữ liệu toàn văn có từ năm 1976).

http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BtmTopEnglishPage/

Thư viện Sở hữu Công nghiệp (IPDL) của Trung tâm Quốc gia về Đào tạo và Thông tin Sở hữu Công nghiệp thuộc Cơ quan Sáng chế Nhật (JPO). Cơ sở dữ liệu công báo sáng chế và mẫu hữu ích bao gồm các bản mô tả sáng chế của Nhật từ năm 1985, các đơn đăng ký sáng chế đã được công bố ở Nhật từ năm 1975, các Bằng độc quyền sáng chế đã được cấp ở Nhật từ năm 1996 (dữ liệu toàn văn từ năm 1993).

Http://worldwide.espacenet.com/

Cơ sở dữ liệu sáng chế của Cơ quan Sáng chế Châu Âu bao gồm tất cả đơn đăng ký sáng chế n ộp tại Cơ quan  Sáng chế Châu Âu (EPO) từ năm 1978, cơ sở dữ liệu Worldwide cho phép tìm kiếm thông tin về các đơn đăng ký sáng chế đã công bố ở 90 quốc gia và vùng lãnh thổ (được thu thập từ cơ sở dữ liệu sáng chế PCT của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và từ dữ liệu của các quốc gia.

 

 

 

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển