Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Danh mục

Danh mục Tạp chí quốc tế Ngụy Khoa học (Predatory Journal)

Ngày: 25/03/2020

DANH MỤC TẠP CHÍ QUỐC TẾ NGỤY KHOA HỌC (PREDATORY JOURNAL)

Phòng Quản lí Khoa học thông báo Danh mục tạp chí quốc tế ngụy Khoa học. Phòng sẽ không xem xét mọi vấn đề về quyền lợi của cán bộ, giảng viên, nhân viên của ĐH Duy Tân nếu các công bố quốc tế đứng tên ĐH Duy Tân được đăng trên những tạp chí thuộc danh mục này.

Last updated January 9, 2017

Update

Here we include journals that were not originally on the Beall’s list, but may be predatory.

Last updated December 23, 2019

 

Credit: Jeffrey Beall/ https://beallslist.net/standalone-journals/

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển