Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

TS. Nguyễn Đức Hiền

Chuyên ngành:  Toán

Chức vụ:  Trưởng Phòng

Trình độ:  Tiến Sĩ

Email:  ndhien219@gmail.com