Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Biểu mẫu

Hồ sơ nghiệm thu Cấp Khoa đề tài NCKH Sinh viên

Ngày: 11/02/2017

Hồ sơ nghiệm thu Cấp Khoa đề tài NCKH Sinh viên bao gồm: 

- Biên bản nghiệm thu cấp Khoa

- Bản nhận xét của người phản biện

- Phiếu đánh giá đề tài

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển