Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Quốc tế

Cung The Anh, Bùi Kim My (2017). Existence and non-existence of solutions to a Hamiltonian strongly degenerate elliptic system, In Press. (ISI, IF = 2.844)

Ngày: 18/11/2018

Abstract

We study the non-existence and existence of infinitely many solutions to the semilinear degenerate elliptic system

Δλu=|v|p1vΔλv=|u|q1uu=v=0in Ω,in Ω,on Ω,

in a bounded domain ΩRN with smooth boundary Ω. Here p,q>1, and Δλ is the strongly degenerate operator of the form

Δλu=j=1Nxj(λ2j(x)uxj),

where λ(x)=(λ1(x),,λN(x)) satisfies certain conditions.

Keywords: Existencenon-existencePohozaev-type identityvariational methodhyperbola criticalstrongly degenerateHamiltonian system

 

https://doi.org/10.1515/anona-2016-0165.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển