English

Bằng 2, Nghề, eUniversity

Học văn bằng hai: cơ hội thay đổi nghề nghiệp cho các cử nhân

Trong những năm gần đây, chủ trương đa dạng hóa các loại hình đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo đã mang lại nhiều kết quả nhất định. Một trong những loại hình đào tạo đang được đánh giá cao...