English

Tags: Vật lý Hạt Nhân

Viện RIKEN Giới thiệu Bài báo Đăng trên Tạp chí Physical Review Letters

16/01/2017

Cuối năm 2016, bài báo “Simultaneous microscopic description of nuclear level densities and radiative strength functions” của PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng (tác giả chính)...