English

Tags: Sandy Beach Resort

Ký kết với Sandy Beach Resort tạo cơ hội Thực tập và Việc làm cho sinh viên DTU

30/08/2012

Sáng 30/8/2012, ThS. Nguyễn Hữu Phú - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân đại diện cho nhà trường ký kết hợp tác với ông Vatthanachai Phipatthongpant tại P702, K7/25 - Quang Trung - Đà Nẵng...