English

Tags: Khoa học - Phật giáo

Thuyết trình Nhận thức của Khoa học - Phật giáo về Thế giới

26/12/2013

Thế giới vốn hiện hữu nhưng lại ẩn chứa muôn vàn bí ẩn. Những phát hiện thú vị phá vỡ những mặc định hiển nhiên về con người, tâm thức, thiên nhiên, vũ trụ của các nhà khoa học đang làm thay đổi nhận thức về thế giới. Nhiều năm nghiên cứu thế giới dưới góc nhìn vật lý, hành hương qua đất Phật, TS. Nguyễn Tường Bách đã có những kiến thức và cảm quan riêng sau những trải nghiệm thực tế. Sáng 26/12/2013, buổi thuyết trình với đề tài...