English

Tags: Cử nhân trực tuyến, đổi mới dạy học, đào tại từ xa, ĐH Duy Tân, tuyển sinh, văn bằng 2

Nhiều thuận lợi với Chương trình Cử nhân Trực tuyến ĐH Duy Tân

05/06/2012

Theo Elliott Masie, một chuyên gia nổi tiếng trong ngành, học trực tuyến là “việc áp dụng công nghệ để tạo ra, cung cấp, chọn lựa, quản trị, hỗ trợ và mở rộng cách học truyền thống...