Đoàn Thanh Niên
THÔNG BÁO (Vv thu Đoàn phí và quỹ Hoạt động thanh niên năm học 2018-2019)

Gửi sinh viên Y Đa Khoa và Răng Hàm Mặt *** CVHT thông báo cho sinh viên lớp mình biết để thực hiện

Thông báo tham gia Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017

Đối tượng tham gia Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (viết tắt là “Tác giả”) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm xét trao giải thưởng).