T8_2019
MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỘ TUỔI DẬY THÌ VÀ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY XƯƠNG TỪ 10 ĐẾN 25 TUỔI

Ahmed Elhakeem, PhD; Monika Frysz, PhD; Kate Tilling, PhD và cộng sự Nguồn: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2747698 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Như Ly, Khoa Y – Đại học Duy Tân

MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỬ DỤNG THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ VÀ CẦN SA Ở THANH THIẾU NIÊN VÀ NGƯỜI TRẺ

Nicholas Chadi, MD, MPH; Rachel Schroeder, JD, MSN, MPH; Jens Winther Jensen, MD và các cộng sự Nguồn: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2748383 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Như Ly, Khoa Y – Đại học Duy Tân

Lỗ rò

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1900267 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà – Khoa Y, Đại học Duy Tân

Nhiễm giun kim

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1811156 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà, Khoa Y – Đại học Duy Tân