Tháng 12
Hội chứng Fitz-Hugh-Curtis

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1813625 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà – Khoa Y, Đại học Duy Tân

CHẤT CHỐNG OXY HÓA VÀ UNG THƯ

Nguồn: https://www.uptodate.com/contents/vitamin-supplementation-in-disease-prevention?search=vitamin%20c%20fracture&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1 Người dịch: BS. Phạm Thị Đào, Khoa Y, Trường Đại học Duy Tân

METHEMOGLOBIN MẮC PHẢI

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1816026 Người dịch: BS. Phạm Thị Đào, Khoa Y, Đại học Duy Tân