Nghiên cứu cắt ngang dựa vào cộng đồng: Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan C và các mối tương quan một vùng nông thôn phía tây nam Trung Quốc.

Cheng W 1, 2, 3 , Yang Y 1, 2, 3 , Zhou Y 1, 2, 3 , Xiao P 1, 2, 3 , Shi Y 1, 2, 3 , Gao J 1, 2, 3 , Chen Y 4 , Liang S 5, 6 , Yihuo W 7 , Bài hát X 1, 2, 3 , Jiang Q 1, 2, 3.

Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28801405

Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, khoa Y

 

MỤC TIÊU:

Nhiễm vi rút viêm gan C (HCV) là một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn ở Tây Nam Trung Quốc. Mục tiêu của chúng tôi trong nghiên cứu là đánh giá tỷ lệ nhiễm HCV và mối tương quan với dân số Yi của khu vực này.

PHƯƠNG PHÁP:

Một cuộc khảo sát dựa vào cộng đồng đã được thực hiện để điều tra các đặc điểm xã hội học và các yếu tố liên quan khác đối với nhiễm HCV ở một vùng nông thôn phía tây nam Trung Quốc. Các mẫu máu được thu thập và xét nghiệm tìm kháng thể HCV. Các mẫu máu dương tính với kháng thể HCV được đánh giá thêm về HCV RNA.

CÁC KẾT QUẢ:

Tổng cộng có 2558 người tham gia trong độ tuổi 14 năm được đưa vào phân tích của chúng tôi. Trong số đó, 2,8% (2,2% đến 3,5, 95% CI) dương tính với kháng thể HCV. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy sự khác biệt về giới tính (nam, nữ: đã điều chỉnh OR (aOR) = 3,30, KTC 95% 1,80 đến 6,07), tình trạng hôn nhân (chưa kết hôn so với kết hôn: aOR = 0,27, 95% CI 0,09 đến 0,80), từng sử dụng tiêm thuốc (aOR = 28,65, KTC 95% 15,9 đến 51,64) và từng được truyền máu (aOR = 7.64, 95% CI 1.94 đến 30.16) có liên quan đáng kể với nhiễm HCV (được kết luận bằng các mẫu máu có kháng thể HCV dương tính). Phân tích phân tầng do nhiễm HIV cho thấy ở những người âm tính với HIV, giới tính (nam so với nữ: aOR = 3,84, KTC 95% 1,88 đến 7,85), đã từng sử dụng thuốc tiêm (aOR = 22,15, KTC 95% 8,45 đến 58,04) bạn tình (aOR = 2,57, 95% CI 1,26 đến 5,23) và từng được truyền máu (aOR = 16,54, 95% CI 4,44 đến 61.

KẾT LUẬN:

Dữ liệu cho thấy nguy cơ nhiễm HCV cao hơn ở khu vực này khi so sánh với phần còn lại của Trung Quốc và một số yếu tố liên quan duy nhất. Cần mở rộng nhanh chóng các can thiệp có mục tiêu để ngăn ngừa lây bệnh và giảm tình trạng mắc bệnh.