RĂNG - HÀM - MẶT
Trần Văn Trường

Học hàm: Giáo sư, Viện sĩ

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Răng hàm mặt