Bộ môn Kỹ năng Lâm sàng
Nguyễn Hoàng Quỳnh Mai

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn anh văn y khoa

Lĩnh vực nghiên cứu: Nhi, anh văn, kỹ năng lâm sàng

Quá trình công tác

Tham gia giảng dậy từ năm 2015