Liên Bộ môn Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Huyết học
Trần Châu Mỹ Thanh

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh lý, sinh lý bệnh, y tế công cộng