Bộ Môn Vi Sinh, Ký Sinh Trùng
Nguyễn Thành Trung

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học - vi sinh