Bộ Môn Sinh Học Phân Tử, Di Truyền
Nguyễn Thị Hà

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng Viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Di truyền phân tử