Nhân sự
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Nguyễn Thị Bích Hòa

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Cán bộ Phòng thí nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu: Môi trường