Nhân sự
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Lê Quốc Duy

Học vị: Đại học

Chức vụ: Cán bộ Phòng thí nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu: Xét nghiệm

Email: quocduyxn5b@gmail.com