Nhân sự
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Hồ Thị Phương Thanh

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Cán bộ hòng thí nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý