Nhân sự
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Lưu Thị Cẩm Hà

Học vị: Cao Đẳng

Chức vụ: Cán bộ Phòng thí nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu: Xét nghiệm