LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Nguyễn Thị Hồng Thúy

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học